Η σεισμική ενέργεια συσσωρεύεται λόγω των τάσεων που ασκούνται για ικανή χρονική περίοδο στον σεισμογόνο χώρο των σεισμών με μορφή ενέργειας ελαστικής παραμόρφωσης. Η παραμόρφωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή των φυσικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων στο σεισμογόνο χώρο (π.χ. μικρορωγμές) αλλά και άλλων φυσικών παραμέτρων, και έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται διάφορα πρόδρομα φαινόμενα.

Οι τιμές των παραμέτρων αυτών αποκλίνουν από τις κανονικές για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα που ποικίλλει από λίγες ώρες μέχρι αρκετά χρόνια και επανέρχονται στην αρχική τους τιμή λίγο πριν ή κατά την γένεση ενός σεισμού.

Πολλές από τις προσπάθειες που έγιναν με παρατήρηση τέτοιων μεταβολών είχαν επιτυχές αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόγνωση του σεισμού στην πόλη Haicheng της Κίνας το 1975. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν πριν τον σεισμό και έτσι γλύτωσαν 10.000 κάτοικοι.

Η προσπάθεια που κάνουν οι επιστήμονες είναι η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή των τιμών των παραμέτρων αυτών και η επισήμανση των τιμών που αποκλίνουν από τις κανονικές.

Οι κυριότερες από τις παραμέτρους αυτές που μελετώνται αφορούν:


1) παραμορφώσεις του φλοιού της Γης ,

2) μεταβολές της σεισμικής δράσης,

3) ορισμένες μεταβολές σε σεισμικές παραμέτρους.